A minimum vásárlási összeg 5000 Ft!

Your subscription could not be saved. Please try again.
Sikeres feliratkozás!

Általános Szerződési Feltételek


ÁSZF
 

I. Bevezető rendelkezések 

 
A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.
 
Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Lajvorttal. 
 
Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést a vaperstore.eu-val. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el. 

 


Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF a vaperstore honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs  és a Szállítási Információó szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vaperstore.eu által forgalmazott, illetve a vaperstore.eu-tól történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult a vaperstore.eu szerződéses partnerei, illetve a vaperstore.eu által bejegyzett védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között. 

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.  

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló ONLINE számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

A vaperstore.eu kijelenti és szavatolja, hogy:

a.    A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (A vaperstore.eu nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).

b.    A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket a vaperstore.eu, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt a vaperstore.eu előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte. 

c.    A vaperstore.eu nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben a vaperstore.eu folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 

d.    Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik. 

e.    A vaperstore.eu által működtetett webáruházban található termékek és  szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. 

f.     A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni BONTATLAN termék esetén (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  

i.        az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);

ii.       az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy

iii.       az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén);

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló a vaperstore.eu e-mail címére írásbeli nyilatkozatot küldjön. Az esetleges panaszokhoz rendelkezésre áll a kapcsolattartó e-mail címe is: eshop@vaperstore.eu.

g.    Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben: 

i.        Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a Fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor;

ii.   Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – vaperstore.eu által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;

iii.        Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;

iv.        A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;

v.         Amennyiben a Fogyasztó kifejezett kérésére, a Fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására  a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);

vi.        Zárt csomagolású termék szállításának esetében, ha a Fogyasztó a lezárt csomagolást felnyitja és a terméket így higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;

vii.       Hangfelvételek / videófelvételek / PC programok esetében, amennyiben ezeknél a termékeknél az eredeti csomagolás megsérült; 

viii.      Újságok, folyóiratok és magazinok esetében;

ix.        Amennyiben a vásárolt szolgáltatás más vállalkozó által meghatározott időpontra vonatkozó utazási vagy szabadidős szolgáltatás;

x.        Digitális tartalom kézbesítése esetén (amennyiben a digitális tartalom  Fogyasztó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, a felmondási idő lejárta előtt nem fizikai hordozón kerül leszállításra. A vaperstore.eu felhívja a figyelmet arra, hogy az online tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződéstől nem lehet elállni).

h.    A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítás igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a Fogyasztó állja.

i.     A Fogyasztó köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát. 

j.     A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek, amihez minden vaperstore.eu felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni. 

k.    Az esetleges panaszt a kapcsolati Űrlapon keresztül lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok  részére előterjeszteni.

L.    Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. vaperstore.eu a vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy a vaperstore.eu raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet az

M     vaperstore.eu visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt a vaperstore.eu részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől.

vaperstore.eu jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot), a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és vaperstore.eu - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy vaperstore.eu jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni

 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vaperstore.eu által forgalmazott termékek elsősorban Szlovákiában való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket a vaperstore.eu címére kell visszaküldenie. 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja a vaperstore.euáltal működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi“ vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja (csak regisztrált felhasználók részére elérhető) szerződést köt a vaperstore.eu. A Vásárló szerződést köthet a vaperstore.eu a vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.  

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést a vaperstore.eu befogadta. A vaperstore.eu nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót a vaperstore.eu a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

A megkötött szerződést a vaperstore.eu  legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

2. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel a vaperstore.eu vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a  terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalomon felhasználási jogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat a vaperstore.eu átveszi és annak vételárát kifizeti. 

A vaperstore.eu a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal. 

A vaperstore.eu leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát, illetve a licenc felhasználási jogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

A vaperstore.eu szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

Vállalkozások esetében a vaperstore.eu teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket a vaperstore.eu a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében a vaperstore.eu teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi. 

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

A vaperstore.eu a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak. 

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy a vaperstore.eu a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy az  megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is. 

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva. 

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját a vaperstore.eu részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés a vaperstore.eu felróható. 

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy a vaperstore.eubiztosította annak megtekintését és kipróbálását. 

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az vaperstore.eu szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelmbe esik, úgy vaperstore.eu – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

4. Szavatosság 

A Lajvort szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. A vaperstore.eu szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

a.    A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel a Lajvort vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.

b.    A termék használható arra a célra, amit a vaperstore.eu meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.   

c.    A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra. 

d.    A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. 

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 6 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

a.    olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);

b.    a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;

c.    azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy

d. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget. 

Az egyes reklamációs időszakok a Reklamációs Kódexben kerülnek részletesebben meghatározásra. 

A Vállalkozókra más reklamációs időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken kerül meghatározásra. Az ilyen termékek listája a következő:

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. 

Abban az esetben ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 

5. Súlyos szerződésszegés 

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

a.    a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belül kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;

b.    a hiba kijavítására;

c.    a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy

d.    a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja a vaperstore.eu-t, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak a vaperstore.eu jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát a vaperstore.eu nem javítja ki belátható időn belül vagy a vaperstore.eu akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

Abban az esetben, ha a vaperstore.eu nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha a vaperstore.eu nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak. 

6. Kisebb szerződésszegések 

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

A vaperstore.eu jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – a vaperstore.eu mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

Amennyiben a vaperstore.eu nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak a vaperstore.eu jóváhagyásával tud. 

7. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles a vaperstore.eu részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) a vaperstore.euköltségére visszaküldeni. 

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 10 napon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő. 

8. Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében a vaperstore.eu vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is. 

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem a vaperstore.eu, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította. 

A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

IV. Elállás

A vaperstore.eu azt tanácsolja a vásárlóinak, hogy a készülékkel kapcsolatos szerződéstől való elállás előtt a készüléken lévő személyes adatokról készítsenek biztonsági mentést, majd utána a készülékről azokat töröljék le.

1. Fogyasztó

A Fogyasztó jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

a.    a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);

b.    az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész kiszállítása esetén); vagy

c.    az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén).

A Fogyasztó akként állhat el a szerződéstől, hogy a online űrlapot kitölti és elküldi. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt a vaperstore.eu írásban késedelem nélkül visszaigazolja.

Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld a vaperstore.eu címére 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó a vaperstore.eu által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a vaperstore.eu részére.

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni. 

A fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket a vaperstore.eu részére és címére kisérőlevéllel együtt (nem szükséges) visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.     

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon a vaperstore.eu visszafizeti. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó a terméket a vaperstore.eu-nak visszavitte vagy a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a vaperstore.eu részére visszaküldte. 

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy a vaperstore.eu és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre,mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt a vaperstore.eu részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül a vaperstore.eu részére megfizetésre, úgy a vaperstore.eu jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

 

2. Egyéb

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a Vállalkozó a vaperstore.euhozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyiva csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben a vaperstore.eu hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől
14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vaperstore.eu a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket a vaperstore.eu ismét értékesíteni tudja.

 

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

a.    A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg. 

b.    A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket. 

c.    A terméket a Vásárlónak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni. VAGY

d.    A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a Vásárló a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a Vásárló köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni a vaperstore.eu-t a termék használatából származó haszon összegéig.

Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

IV. A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Vásárlók személyes adatainak feldogozásánál a vaperstore.eu részéről az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 VI. Munkaórák

A Lajvort a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén a vaperstore.eu semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltüntett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint  a „Kosárban“ feltüntetésre kerül). 

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

Az "eredeti ár" a szóban forgó termékek/szolgáltatások/licencek azon árára utal, amelyen a termék eredetileg a vaperstore.eu webáruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár“ mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.  

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vaperstore.eu és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára a vaperstore.eu belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a vaperstore.eu a Vásárlót tájékoztatja. 

a vaperstore.eu fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a vaperstore.eu a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

a. a Lajvort által működtetett webáruházon keresztül (http://vaperstore.eu); vagy
b. emailben, amit az eshop@vaperstore.eu emailcímre kell elküldeni.

A Lajvort telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a hét minden napján 08:00 órától 08:00 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés.

vaperstore.eu azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor a vaperstore.eu azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki a vaperstore.eu fiókjukból. 

A Vásárlónak elküldött emailben megtaláható a pontos kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók. 

A vásárlás Szlovákia terüléten történik a hatályos szlovák jogszabályok szerint. Egyes esetekben előfordulhat hogy az adott ország nyelvén is elérhető a webes felület, azonban ez nem törvényszerű. 

IX. Fizetési módok

A Lajvort a következő Fizetési Módokat fogadja el:

a.    utánvétel

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a vaperstore.eu részére jóváírásra, a termék a vaperstore.eu tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át a Lajvortra.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

X. Kiszállítás

1. Lehetőségek 

 

A vaperstore.eu a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, a vaperstore.eu nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a http://vaperstore.eu webáruházban elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, illetve a szlovákiai munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

2. Egyéb rendelkezések

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szálítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az eshop@vaperstore.eu emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt  kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni a vaperstore.eu részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben a vaperstore.eu jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

XI. Szavatosság

A szavatosság feltételeit és körülményeit a vaperstore.eu a reklamációra vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák. Általában a jótállási jegyet a vásárlási bizonylat helyettesíti.

XII. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

A vaperstore.eua fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

 

 

A vaperstore.eu és a Vevő közötti vitákat bíróságon kívül is kezelhetik. Ebben az esetben a vevő-fogyasztó kapcsolatba léphet a peren kívüli vitarendezési szervvel, mint például a  Szlovák Kereskedelmi Felügyelőséggel,  vagy megoldhatja a vitát az  ODR-platformon keresztül . https://ec.europa.eu/

Az Eladó azt ajánlja, hogy a Vevő első ízben keresse meg a Lajvortot hogy megoldja a helyzetet, mielőtt részt vesz a vita peren kívüli rendezésében.

A vaperstore.eu kapcsolattartó e-mail címe: eshop@vaperstore.eu vagy a a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül forduljon hozzá . 

Ezek az Általános Üzleti Feltételek 2019. Január 3-tól érvényesek. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.